Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań
 • Strona nie zawiera informacji o zakresie działalności podmiotu publicznego – w postaci nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania; strona zawiera tekst, który może być odczytany przez syntezator mowy, przy pomocy czytnika ekranu
 • Strona zawiera dokumenty PDF, DOC, XLS z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Biel.
 • E-mail: pinbstrzyzow@op.pl
 • Telefon: 172760380

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego
 • Adres: ul. Przecławczyka 15
  38-100 Strzyżów
 • E-mail: pinbstrzyzow@op.pl
 • Telefon: 17 276 03 80

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
 1. Lokalizacja budynku

Budynek w którym ma swoją siedzibę Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego położony jest przy ul. Przecławczyka 15 w Strzyżowie.

 1. Dojazd do siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

W odległości ok. 800 m od wejścia do Urzędu znajduje się dworzec autobusowy obsługujący ruch pojazdów komunikacji państwowej i prywatnej.

 1. Dostępność parkingu

Obok budynku znajduje się parking ogólnodostępny, na terenie którego znajdują się wyznaczone i odpowiednio  oznakowane miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

 1. Dostępność wejścia do budynku

Wejście do budynku od strony wschodniej dostępne jest w godzinach pracy Urzędu. Ze względu na brak windy, dojście do siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na I piętrze budynku możliwe jest schodami na klatce schodowej.

Utrudnienie: Bariera architektoniczna w postaci trzech biegów o łącznej liczbie 25 stopni schodowych i wysokości pomiędzy poziomem wejścia do budynku, a poziomem na którym znajdują się pomieszczenia biurowe Urzędu, wynoszącej  380 cm.

 1. Obsługa osób słabosłyszących i niesłyszących

Dla osób słabosłyszących i niesłyszących zapewnia się niżej wymienione formy komunikacji:

 • kontakt bezpośredni przez osobę przybraną, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw m.in. w organach administracji publicznej
 • przesyłanie faksów na numer 17/ 276 03 80
 • przesyłanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pinbstrzyzow@op.pl
 • kierowanie korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie

Utrudnienie: Budynek nie jest wyposażony w urządzenia oraz inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do siedziby Urzędu. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

 

Kontakt

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

38-100 Strzyżów,
ul. Przecławczyka 15

tel. 17 276 03 80

email: biuro@strzyzow.pinb.gov.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek: 7:30-15:30
środa: 7:30-15:30
czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-15:30

Przyjmowanie interesantów odbywa się w godzinach pracy Inspektoratu


Serwis Służby Cywilnej


BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl