Aktualności i komunikaty

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych klientów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego   z siedzibą             w Strzyżowie ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów.
  2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie 6 ust. 1 lit. c , bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e w.w rozporządzenia
  3. Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
  4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy, a ich zakres został określony w obowiązujących przepisach prawa  dotyczących spraw   z zakresu realizacji ustawowych zadań urzędu.
  5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty , które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych ( tzw. podmioty przetwarzające).
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania , tym w obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  8. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych   – iodstrzyzow@pinb.pl

 

 


KOMUNIKAT

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie

DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

 

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym oraz zdarzającymi się przypadkami zatruć tlenkiem węgla, przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych,
a szczególnie budynków jednorodzinnych i zagrodowych o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami), a w szczególności o konieczności sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) i instalacji gazowej (jeżeli istnieje).

Kontrole stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać, w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych, osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, natomiast w odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów i przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Kontrole stanu technicznego instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające właściwe uprawnienia budowlane lub kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu nadzoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

Przypominam również o obowiązku bezzwłocznego usuwania wszystkich nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, takich jak, np. pożar, wybuch, zatrucie gazem albo porażenie prądem elektrycznym.

Kto nie zapewnia wykonania okresowych kontroli stanu technicznego podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane), a kto nie właściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy Prawo budowlane).

Kontrolę wypełnienia powyższych obowiązków na terenie powiatu strzyżowskiego prowadzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Informuję, że przed rozpoczęciem sezonu jesienno – zimowego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego opublikował na stronie internetowej, komunikat do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych przypominający o ciążącym na nich obowiązkach w zakresie właściwego i bezpiecznego utrzymania obiektów i konieczności wykonywania na bieżąco niezbędnych napraw i przeglądów.

 


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych :

            Informuję właścicieli i zarządców budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2 o ciążącym obowiązku przeprowadzania okresowej kontroli, co najmniej dwa razy w roku, w terminach: do 31 maja oraz do 30 listopada, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.).

Przedmiotem powyższej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Kontrole okresowe powinny być dokonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane i legitymujące się członkostwem we właściwej izbie samorządu zawodowego. Kontrole przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych mogą wykonywać również osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim. Kontrole stanu technicznego instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych.

Osoba dokonująca powyższej kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie o przeprowadzonej kontroli. W przypadku stwierdzenia podczas przeprowadzania kontroli okresowej nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem osoba dokonująca tej kontroli obowiązana jest do niezwłocznego przesłania kopii tego protokołu do właściwego organu nadzoru budowlanego, a właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu są obowiązani do natychmiastowego usunięcia tych uszkodzeń lub braków.

Informuję, że nieprzestrzeganie powyższych obowiązków skutkuje sankcjami karnymi przewidzianymi w ustawie Prawo budowlane.


Z dniem 9 marca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200).
Przedmiotowa ustawa w art. 43 wprowadza zmiany w zakresie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), polegające na uchyleniu art. 5 ust. 3-15, art. , art., art. 55a, art. 57 ust. 1 pkt 7, art. 93 pkt 11 oraz zmianie brzmienia art. 6 i art. 7 ust. 1 pkt. 1, które dotychczas regulowały kwestie związane ze świadectwami charakterystyki energetycznej.
Dodano również ust. 2b w art. 5, zgodnie z którym w przypadku docieplenia budynku obejmującego ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych budynku należy spełnić wymagania minimalne, dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej, przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku.
Ze względu na uregulowanie w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków problematyki przeprowadzania kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach, uchylone zostały: art. 62 ust. 1 pkt. 5 i 6 oraz ust. 1b, art. 63 ust. 2 i 3 oraz zmienione brzmienie art. 62 ust. 5, art. 64 ust. 3, art. 70 ust. 1, art. 93 pkt. 1, 8 i 9.


W dniu 28 czerwca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2015, poz. 443). Wprowadzone zmiany do dotychczas obowiązującej ustawy mają na celu uproszczenie i skrócenie procedur budowlanych, tekst jednolity Prawo budowlane ogłoszony w Dzienniku Ustaw z 2016 r. poz. 290.