Aktualności i komunikaty

KOMUNIKAT

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie

 do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

  

Przypominam, że w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska; właściciele i zarządcy obiektów budowlanych, są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznego użytkowania swoich obiektów zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy budynku.

Jednocześnie należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie, zarówno dla samego budynku, jak i dla osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Informuję także, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane).

W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z ww. przepisów.

                                                                       Z up. POWIATOWEGO INSPEKTORA

                                                                                                     NADZORU BUDOWLANEGO

 

                                                                                                              inż. Marcin Małek

                                                                                                                         inspektor


KOMUNIKAT

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie

DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

 

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym oraz zdarzającymi się przypadkami zatruć tlenkiem węgla, przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych,
a szczególnie budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz zamieszkania zbiorowego, o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami), a w szczególności o konieczności sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) i instalacji gazowej (jeżeli istnieje).

Kontrole stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać, w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych, osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, natomiast w odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów i przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Kontrole stanu technicznego instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające właściwe uprawnienia budowlane lub kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu nadzoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

Przypominam również o obowiązku bezzwłocznego usuwania wszystkich nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, takich jak, np. pożar, wybuch, zatrucie gazem albo porażenie prądem elektrycznym.

Kto nie zapewnia wykonania okresowych kontroli stanu technicznego podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane), a kto nie właściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy Prawo budowlane).

Kontrolę wypełnienia powyższych obowiązków na terenie powiatu strzyżowskiego prowadzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.


KOMUNIKAT

 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych „wielkopowierzchniowych”

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2, o obowiązku przeprowadzenia kontroli okresowej w terminie do 30 listopada 2022 r., zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.).

Przedmiotem powyższej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Kontrole okresowe powinny być dokonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane i legitymujące się członkostwem we właściwej izbie samorządu zawodowego. Kontrole przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych mogą wykonywać również osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim. Kontrole stanu technicznego instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych.

Osoba dokonująca powyższej kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie o przeprowadzonej kontroli.                    W przypadku stwierdzenia podczas przeprowadzania kontroli okresowej nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem, osoba dokonująca tej kontroli obowiązana jest do niezwłocznego przesłania kopii tego protokołu do właściwego organu nadzoru budowlanego ( Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie ), a właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu jest obowiązany do natychmiastowego usunięcia tych uszkodzeń lub braków.

Informuję, że nieprzestrzeganie powyższych obowiązków skutkuje sankcjami karnymi przewidzianymi w ustawie Prawo budowlane.


KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych klientów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego   z siedzibą             w Strzyżowie ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów.
  2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie 6 ust. 1 lit. c , bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e w.w rozporządzenia
  3. Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
  4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy, a ich zakres został określony w obowiązujących przepisach prawa  dotyczących spraw   z zakresu realizacji ustawowych zadań urzędu.
  5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty , które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych ( tzw. podmioty przetwarzające).
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania , tym w obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  8. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych   – iodstrzyzow@pinb.pl